Projekty podporené Úradom vlády Slovenskej republiky:

PROVENTUS od roku 2015 do roku 2017 kontinuálne implementoval niekoľko úspešných projektov podporených z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci Programu kultúry národnostných menšín.

Zoznam podporených a úspešne zrealizovaných projektov:

2015 Tvorivosťou vpred k poznaniu a hodnotám
2015 Poďme na to spoločne cez Interkultúrny festival
2016 Interkultúrny festival 2016
2016 K vzájomnému porozumeniu cez gastronomické tradície
2017 K vzájomnému porozumeniu cez gastronomické tradície – II. ročník

Všetky realizované projekty boli zamerané na cieľovú skupinu žiakov a pedagógov základných škôl,  prevažne z rómskeho prostredia. Projekty sa implementovali interaktívnou formou prostredníctvom zážitkového vzdelávania, tvorivých dielni a primeraného rozvoja kognitívnych a osobnostných vlastnosti žiakov.

———————————————————————————

Projekty podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky:

PROVENTUS úspešne  implementoval v roku 2017 projekt HendiAktív week.endy 2017. Projekt vznikol ako prirodzené vyústenie aktivít nášho združenia v oblasti integrácie marginalizovaných skupín obyvateľstva. Hlavnou misiou projektu bolo pokryť celospoločenskú požiadavku na integráciu marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do života spoločnosti aktívnou a zmysluplnou formou. Projekt bol zameraný na podporu neformálno-vzdelávacích podujatí zameraných na rozvoj a sprístupňovanie kultúrnych práv ľudí so zdravotným postihnutím (v zmysle Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím). Projekt slúžil na podporu dostupnosti informácií o kultúrnych materiáloch v prístupných formátoch pre ľudí so zdravotným postihnutím – všetky typy postihnutia, ako aj dostupnosti informácií pre majoritu s cieľom odbúravať predsudky a stereotypy o živote a kultúre ľudí so zdravotným postihnutím. Projekt sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou zo strany cieľovej skupiny.

Ďalším projektom realizovaným našou organizáciou bol projekt: MRK detská šanca pre kultúru 2019. Projekt významnou mierou prispel k podpore a rozvoju kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom interaktívnej práce s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít, vrátane realizácie tvorivých dielni. Žiaci základnej školy pracovali pod vedením skúsenej lektorky a výstupy svojej práce prezentovali odbornej a laickej verejnosti. Prínosom bolo oživenie vzdelávacích aktivít detí ako aj prezentácia aktívneho prístupu k tráveniu voľného času, napríklad návštevou kultúrnych podujatí. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom tak zo strany žiakov ako aj vedenia školy. Vzišla požiadavka na jeho pokračovanie aj v ďalšom období. Pozitívne odozvy prichádzali aj zo strany rodičov žiakov. Skúsenosti získané implementáciou tohto projektu budú zúžitkované aj v ďalších projektoch, ktoré budú realizované v najbližšom období.

———————————————————————————

Projekty podporené Nadáciou PONTIS – fond Accenture:

PROVENTUS úspešne implementoval ďalší výnimočný projekt! V mesiacoch marec až august 2016 sme spolu s resocializačným zariadením hlavného mesta Bratislava realizovali projekt Druhá šanca pre prácu v rámci grantového programu Skills to Succeed podporeného Accenture prostredníctvom nadačného fondu v Nadácii Pontis.

Projekt  bol zameraný na tému pracovných, biznis a sociálnych zručnosti a orientácie na trhu práce pre špecifickú skupinu abstinujúcich závislých. Príslušníci tejto skupiny sú veľmi zraniteľní tak sociálne ako aj ekonomicky. Preto je dôležité venovať v ich prípade témam sociálnej a pracovnej/biznis integrácie veľmi veľkú pozornosť. V podmienkach Slovenskej republiky chýba dostatok prierezových odborníkov, ktorí majú skúsenosti s prácou s touto cieľovou skupinou a zároveň sú odborníkmi na témy pracovnej/biznis integrácie takýchto klientov. Realizovaný projekt sa preto tento nedostatok pokúsil zaplniť.

Do projektu boli zapojení tak abstinujúci závislí (v resocializačnom, aj post-resocializačnom procese) ako aj odborníci venujúci sa závislým. Projekt sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom, takže veríme, že v jeho aktivitách budeme pokračovať aj naďalej 😉

Ďakujeme ešte raz touto cestou donorovi – spoločnosti Accenture ako aj Nadácii Pontis za veľmi príjemnú a zmysluplnú spoluprácu J

Projekt pokračoval aj druhým ročníkom v roku 2017. To, že donor mimoriadne podporil aj jeho druhý ročník svedčí o jeho dôležitosti a výnimočnosti.

———————————————————————————

Projekty podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – tzv. nórske fondy:

PROVENTUS implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji“.

„Projekt Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji bol podporený sumou 4.500,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji je posilnenie zraniteľných skupín“.

Poslaním tohto projektu bolo vštepiť budúcim rómskym voličom/lídrom znalosť svojich ľudských a občianskych práv ako i rozvíjať praktické občianske kompetencie pre každodenný život.

Projekt reagoval na nízke spoločenské zapojenie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do celospoločenského diania na Slovensku a ich negatívny obraz v očiach majoritnej verejnosti. Je zameraný na podporu začleňovania vylúčených rómskych komunít a tiež na aktivity posilňujúce socioekonomické kapacity znevýhodnených skupín prostredníctvom komunitných aktivít.

V prípade, že máte o aktivity a výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@ozproventus.sk

Link na webstranky donora: www.eeagrants.org a www.eeango.sk
Link na webstránku správcu: www.osf.sk

———————————————————————————

Občianske združenie PROVENTUS implementoval v roku 2015 projekt „Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK“.

„Projekt Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK bol podporený sumou 4500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK je Posilnenie zraniteľných skupín“.

Poslaním tohto projektu bolo vštepiť budúcim rómskym voličom/lídrom znalosť svojich ľudských a občianskych práv ako i volebné hodnoty a posilniť tak ich volebnú gramotnosť prostredníctvom praktického zážitkového vzdelávania.

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť za pomoci odborníkov z oblasti pedagogiky, politológie a sociálnej práce odbornú platformu na riešenie tejto problematiky či už vo forme odborného workshopu výstupom ktorého bude moderný vzdelávací materiál vo forme ppt prezentácie, súčasťou projektu je tiež kurz pre pedagógov s témou volebnej gramotnosti žiakov. Ciele projektu boli úspešné naplnené.

Výstupy projektu: Vzdelávací materiál

Link na webstranky donora: www.eeagrants.org a www.eeango.sk
Link na webstránku správcu: www.osf.sk

———————————————————————————

Projekty podporené z vlastných zdrojov:

PROVENTUS dlhodobo realizuje dobrovoľnícke aktivity na prevenciu závislostiam a systémové riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých, a to najmä v oblasti cielenej sociálnej a pracovnej integrácie do života spoločnosti. V tejto oblasti spolupracuje najmä s resocializačným zariadením Hlavného mesta Bratislava – organizáciou RETEST. Máme veľmi dobré skúsenosti a výsledky našej práce ukazujú opodstatnenosť týchto aktivít.