Projekt: Rozvoj zamestnateľnosti u znevýhodnených skupín obyvateľstva

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.minedu.sk

Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje

Ciele projektu: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Projekt má 2 základné cieľové skupiny:

1, príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva – pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva v projekte rozumieme najmä (abstinujúcich drogovo a inak) závislých, nezamestnaných, zdravotne ťažko postihnutých, ženy na materskej dovolenke, mužov na rodičovskej dovolenke, osoby do 25 rokov a nad 50 rokov života a príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľstva (napr. Rómovia).

2, zamestnancov inštitúcii, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva – pod touto cieľovou skupinou rozumieme zamestnancov odborných inštitúcii (ako sú napr. školy, úrady práce, inštitúcie sociálnych služieb a resocializačné zariadenia a pod.), ktoré sa zaoberajú cieľovou skupinou znevýhodnených skupín obyvateľstva (definované vyššie). Ide najmä o pedagógov škôl, sociálnych pracovníkov, terapeutov, expertov na prácu s mládežov a seniormi a pod.. Títo pracovníci majú svoju odbornú kvalifikáciu ale často im chýbajú moderné znalosti o trhu práce, orientácii na trhu práce, manažérské a komunikačné zručnosti a pod.. Toto by mali získať v rámci vzdelávacích aktivít nášho projektu.

Stručný opis projektu – Ciele a plánované výstupy:

Obsahom projektu je príprava, realizácia a vyhodnotenie takého programu celoživotného vzdelávania, ktorý príslušníkom znevýhodnených skupín obyvateľstva pomôže v ich uplatnení sa na trhu práce, upevní ich pozíciu na trhu práce, príp. povedie k rozvoju podnikavosti. Udeje sa to dvoma spôsobmi: – príslušníci znevýhodnených skupín obyvateľstva prejdú odbornými vzdelávacími aktivitami nášho projektu a získajú tak potrebné zručnosti a znalosti, ktoré zlepšia ich postavenie na trhu práce – príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva odborne povedú a vyškolia zamestnanci organizácii spolupracujúcich s touto cieľovou skupinou, ktorí sami prešli predošlým vzdelávaním v tejto oblasti prostredníctvom aktivít nášho projektu. Táto aktivita bude prinášať ovocie najmä po ukončení implementácie projektu, nakoľko vyškolení odborní zamestnanci budú môcť odovzdávať znalosti a zručnosti získané prostredníctvom aktivít projektu aj v budúcnosti, pre ďalšie generácie príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zvýši sa tým prínos projektu aj v budúcnosti, po skončení jeho implementácie.

Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, odborné a komunikačne zdatní jedinci schopní aktívne hľadať a vytvárať si nové a ďalšie príležitosti na uplatnenie na neustále sa meniacom trhu práce, príp. vo forme realizácie podnikateľskej činnosti. Zámerom projektu je tiež vytvoriť networking organizácii a jednotlivcov venujúcich sa vzdelávaniu znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom vytvorenia inštitucionálnej platformy na pravidelne stretávanie sa a výmenu informácii v tejto oblasti. Súčasťou projektu je príprava a realizácia okrúhlych stolov pre odbornú a laickú verejnosť zameraných na problematiku celoživotného vzdelávania a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.

Plánované výstupy: 250 vyškolených osôb spĺňajúcich kritéria projektu

Projektové výstupy nájdete na stránkach: www.ozproventus.sk/vystupy a www.ozproventus.sk/digitalna-kniznica.

Uvítame akúkoľvek konštruktívnu a ciele napĺňajúcu spoluprácu na projekte. V prípade vášho záujmu o spoluprácu a participáciu na projekte, nás prosím kontaktujte na: www.ozproventus.sk/kontakt

———————————————————————————-

 

Projekt: Mentorská a tútorska podpora pre žiakov z MRK v okrese Trebišov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk      www.minv.sk

Tento inovatívny projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu, OP Ľudské zdroje sa implementuje od februára 2020.

Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje

Zámerom projektu je poskytnúť žiakom z MRK z okresu Trebišov systém podpory prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole (s cieľom vytvoriť predpoklady na ukončenie stredoškolského vzdelávania), a tým pomôcť k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému prijatiu na strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie so zameraním na okres Trebišov. Tento región sa vyznačuje vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti najmä v skupine marginalizovaných rómskych komunít. Ide teda o doplnenie a podporu formálneho vzdelávania na základom stupni o služby mentoringu a tútoringu pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva – detí z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom je poskytnúť komplexnú podporu formou mentoringu a tútoringu minimálne 50 žiakom základnej školy v dĺžke minimálne pol roka (6 kalendárnych mesiacov) na žiaka.

Obsahom projektu je výber kvalitných tútorov a mentorov znalých problematiku marginalizovaných rómských komunít a vzdelávania, prioritne z daného regiónu. Vybraní tútori a mentori prejdú prípravou vo forme odborného školenia pod vedením kvalifikovaného lektora a skúseného supervízora pre prácu s príslušníkmi marginalizovaných rómských komunít. Žiaci budú mať prideleného svojho tútora alebo mentora alebo aj tútora aj mentora, ktorý s nimi počas vopred dohodnutého obdobie bude realizovať neformálne vzdelávania, rozvojové aktivity a bude sa snažiť pracovať aj s ich rodinou, prípadne komunikovať so školou, tak aby boli naplnené ciele projektu. Mentoringom rozumieme proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovania ľudského a sociálneho kapitálu, pričom tento proces slúži tiež ako psychosociálna podpora chránenca v oblasti vzdelávania, práce, kariéry a profesionálneho rastu. Zahŕňa neformálnu komunikáciu spravidla tvárou v tvár počas stanoveného obdobia medzi osobou, ktorá má väčšie poznanie, múdrosť, skúsenosti a zručnosti (mentor) a druhou osobou (chránenec). Tútoring je proces individuálneho sprevádzania. V prípade tohto projektu môže mať praktickú podobu aj vo forme doučovania žiaka, prípadne iných individualizovaných rozvojových aktivít. Cieľom mentoringu a tútoringu v tomto prípade je, aby žiaci základných škôl z  okresu Trebišov, ktorí boli zapojení do projektu úspešné ukončili úplne základne vzdelanie a prihlásili sa na strednú školu a pokračovali tak vo vytváraní lepšej východiskovej pozície pre svoje uplatnenie na trhu práce v budúcnosti, prípadne rozbeh vlastného podnikania. Vychádza sa z predpokladu, že iba dostatočne vzdelaní a motivovaní mladí ľudia majú šancu na úspech v budúcnosti.

Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, odborné a komunikačne zdatní jedinci (žiaci základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít) schopní úspešne ukončiť základnú školu, prípadne so zlepšenými študijnými výsledkami.

Konkrétne ciele projektu naplnené realizáciou tohto projektu:

  • Min. 50 žiakov z MRK, ktorí využili podporné služby (mentoring alebo tútoring)
  • Min. 10 vyškolených odborníkov na prácu so žiakmi z MRK

Všetky definované konkrétne ciele prispievajú k naplneniu zámeru, ktorým je odstránenie základných bariér na prístupe k vzdelávaniu – bariér na strane dieťaťa a rodiny a bariér na strane vzdelávacieho systému. Malá podnetnosť sociálneho prostredia v ktorom často deti z MRK vyrastajú, nevyhovujúce zázemie k domácej príprave na vyučovanie, nízka vzdelanosť rodičov, často aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť vlastným deťom s prípravou do školy často vedú k tomu, že deti nevedia „držať krok“ so svojimi spolužiakmi. Tento projekt je tu preto, aby im to pomohol prekonať a nasmeroval ich na tú správnu cestu k lepšej budúcnosti.

Uvítame akúkoľvek konštruktívnu a ciele napĺňajúcu spoluprácu na projekte. V prípade vášho záujmu o spoluprácu a participáciu na projekte, nás prosím kontaktujte na: www.ozproventus.sk/kontakt