Názov projektu:                                 Rozvoj zamestnateľnosti u znevýhodnených skupín obyvateľstva

Názov operačného programu:      Ľudské zdroje

Kód výzvy:                                            OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

ITMS kód projektu:                          312011D653

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:

Prioritná os:  Vzdelávanie,  Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií, Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Miesto realizácie projektu:

Banská Bystrica, Čadca, Čierne, Zubrohlava, Žilina, Košice – mestská časť Staré Mesto, Nižný Žipov, Novosad, Prešov, Nitra, Trenčín, Trnava

Časový rámec realizácie projektu:

Dátum začatia projektu: 02.07.2018

Dátum ukončenia projektu (plánovaný): 30.06.2021

Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt: 208 392,78 €

Výška NFP: 197 973,14 €

Ciele projektu: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Cieľové skupiny: 

Projekt má 2 základné cieľové skupiny:

1, príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva – pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva v projekte rozumieme najmä (abstinujúcich drogovo a inak) závislých, nezamestnaných, zdravotne ťažko postihnutých, ženy na materskej dovolenke, mužov na rodičovskej dovolenke, osoby do 25 rokov a nad 50 rokov života a príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľstva (napr. Rómovia).

2, zamestnancov inštitúcii, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva – pod touto cieľovou skupinou rozumieme zamestnancov odborných inštitúcii (ako sú napr. školy, úrady práce, inštitúcie sociálnych služieb a resocializačné zariadenia a pod.), ktoré sa zaoberajú cieľovou skupinou znevýhodnených skupín obyvateľstva (definované vyššie). Ide najmä o pedagógov škôl, sociálnych pracovníkov, terapeutov, expertov na prácu s mládežov a seniormi a pod.. Títo pracovníci majú svoju odbornú kvalifikáciu ale často im chýbajú moderné znalosti o trhu práce, orientácii na trhu práce, manažérské a komunikačné zručnosti a pod.. Toto by mali získať v rámci vzdelávacích aktivít nášho projektu.

 

Stručný opis projektu – Ciele a plánované výstupy:

Obsahom projektu je príprava, realizácia a vyhodnotenie takého programu celoživotného vzdelávania, ktorý príslušníkom znevýhodnených skupín obyvateľstva pomôže v ich uplatnení sa na trhu práce, upevní ich pozíciu na trhu práce, príp. povedie k rozvoju podnikavosti. Udeje sa to dvoma spôsobmi: – príslušníci znevýhodnených skupín obyvateľstva prejdú odbornými vzdelávacími aktivitami nášho projektu a získajú tak potrebné zručnosti a znalosti, ktoré zlepšia ich postavenie na trhu práce – príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva odborne povedú a vyškolia zamestnanci organizácii spolupracujúcich s touto cieľovou skupinou, ktorí sami prešli predošlým vzdelávaním v tejto oblasti prostredníctvom aktivít nášho projektu. Táto aktivita bude prinášať ovocie najmä po ukončení implementácie projektu, nakoľko vyškolení odborní zamestnanci budú môcť odovzdávať znalosti a zručnosti získané prostredníctvom aktivít projektu aj v budúcnosti, pre ďalšie generácie príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zvýši sa tým prínos projektu aj v budúcnosti, po skončení jeho implementácie.

Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, odborné a komunikačne zdatní jedinci schopní aktívne hľadať a vytvárať si nové a ďalšie príležitosti na uplatnenie na neustále sa meniacom trhu práce, príp. vo forme realizácie podnikateľskej činnosti. Zámerom projektu je tiež vytvoriť networking organizácii a jednotlivcov venujúcich sa vzdelávaniu znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom vytvorenia inštitucionálnej platformy na pravidelne stretávanie sa a výmenu informácii v tejto oblasti. Súčasťou projektu je príprava a realizácia okrúhlych stolov pre odbornú a laickú verejnosť zameraných na problematiku celoživotného vzdelávania a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.

Plánované výstupy: 250 vyškolených osôb spĺňajúcich kritéria projektu

 Spolupráca:

v prípade záujmu o spoluprácu a participáciu na projekte, nás prosím kontaktujte na:

Názov organizácie: PROVENTUS

Sídlo organizácie: Ulica Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava

Kontakt: proventus.sk@gmail.com, 0908 999 089, www.ozproventus.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.minedu.sk