Kontaktné údaje

Emailová adresa

proventus.sk@gmail.com

Mobilný telefón

0915 845 880

Fakturačné údaje

Názov: PROVENTUS
Právna forma: občianske združenie
Registrácia: Zapísaný v registri Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod číslom spisu: VVS/1-900/90-375 07
Sídlo: Hodvábna 1291/9, 075 01 Trebišov
IČO: 42254345    DIČ: 2023313281

Bankové údaje

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., Praha,
pobočka zahraničnej banky na Slovensku
Č. účtu: 2400314809/8330

IBAN: SK5183300000002400314809