Občianske združenie

PROVENTUS   je občianske združenie so sídlom v Bratislave a s aktivitami podporujúcimi rozvoj regiónov na Slovensku. V rámci organizácie pracuje tím zanietených špičkových odborníkov, ktorí majú potrebné vzdelanie a prax tak v humanitnej ako aj hospodárskej oblasti. Naši odborníci majú niekoľkoročné skúsenosti s prácou s cieľovými skupinami ako sú marginalizované skupiny obyvateľstva, žiaci a mladí ľudia, učitelia a expertní pracovníci, abstinujúci závislí a podobne. Realizujeme viacero projektov v spolupráci so základnými školami, strednými školami, resocializačnými zariadeniami a inými inštitúciami v snahe neustále napĺňať ciele združenia.

O nás

Občianske združenie PROVENTUS vzniklo 14.4.2011 a je zamerané na podporu rozvoja občianskej spoločnosti, modernizáciu vzdelávania, pomoc marginalizovaných skupinám obyvateľstva a rozvoj regiónov.

Poslanie, ciele a činnosť

1. PROVENTUS je inštitút pre rozvoj a posilnenie potenciálu ľudských zdrojov v regiónoch Slovenska.

2. Poslaním združenia je napomáhať rozvoju ľudských zdrojov v regiónoch, štátnej a verejnej správe, neziskovom a ziskovom sektore, prinášať a realizovať inovatívne projekty pre rozvoj municipalít a regiónov v najširšom slova zmysle.

3. Cieľové skupiny činností združenia:

a. občania SR, EÚ a iných krajín,

b. mladí ľudia,

c. marginalizované, znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,

d. nezamestnaní ľudia a nezamestnaní mladí ľudia,

e. zamestnanci v štátnom, verejnom, neziskovom a súkromnom sektore,

f. inštitúcie a organizácie štátneho, verejného a neziskového sektora, firemný sektor, malí a strední podnikatelia, asociácie a združenia.

 

4. Cieľom združenia je prispievať k napĺňaniu poslania združenia v oblasti rozvoja ľudského kapitálu a regionálneho rozvoja v nasledujúcich tematických oblastiach:

a. rozvoj ďalšieho, celoživotného a dištančného vzdelávania, rozvoj relevantného obsahu e-learningu, rozvoj aktivít, hodnotenia a kvality formálneho a neformálneho vzdelávania, tvorba inovatívnych a interaktívnych vzdelávacích programov všeobecného , odborného a špecifického zamerania, rozvoj kľúčových zručností, osobného vedenie a rozvoj, koučing a pod.,

b. zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch a aktívne opatrenia v predchádzaní nezamestnanosti, vzdelávanie osôb s nízkou kvalifikáciou, vzdelávanie osôb s nedostatkom príležitostí a vzdelávanie iných znevýhodnených skupín,

c. projekty zamerané na menšiny znevýhodnených občanov a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,

d. aktivity zamerané na mladých ľudí a aktivity organizované mladými ľuďmi, projekty zamerané na mládež s nedostatkom príležitostí a na talentovanú mládež,

e. projekty štátneho, verejného, neziskového a ziskového sektora,

f. regionálny rozvoj, strategické, analytické, plánovacie a realizačné činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, tvorba rozvojových partnerstiev, tvorba partnerstiev verejného a súkromného sektora,

g. environmentálne projekty, vzdelávacie aktivity environmentálneho charakteru, environmentálna osveta a kampane, tvorba stratégií, koncepcií, analýz a realizácia projektov v oblasti životného prostredia,

h. analytická činnosť (tvorba analýz, prieskumov, koncepcií a štúdií a návrh realizácie stratégií a aktivít vyplývajúcich z týchto činností), vydavateľské a publikačné aktivity,

i. aktivity think-tanku, klubové aktivity, stretnutia, diskusie a iné podujatia,

j. projekty zamerané na inováciu, rozvoj vedomostnej spoločnosti, vedy, výskumu a aktivity zamerané na rozvoj podnikania,

k. informačné, osvetové, propagačné a marketingové projekty, rozvoj a využívanie moderných info-komunikačných technológií,

l. projekty zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, informovanosti občanov, šírenie demokratických, občianskych a etických hodnôt a princípov.

 

5. Činnosti združenia (aktivity) v rozsahu vyššie definovaných cieľov a poslania združenia:

a. tvorba a rozvoj projektových nápadov, ich plánovanie a príprava, implementácia a hodnotenie,

b. poradenstvo v projektovom manažmente a poradenstvo pri plánovaní, implementácii, monitorovaní a evaluácii projektov; spracovanie projektových plánov a štúdií realizovateľnosti,

c. poradenstvo v riadení v neziskovom, štátnom, verejnom a ziskovom sektore (stratégia, systémy a nástroje riadenia, oblasť riadenia ľudských zdrojov, marketingu a propagácie, financií, Public Relations, a ďalších oblastí riadenia),

d. tvorba koncepcií, analýz, prieskumov a štúdií, spracovanie programových a strategických dokumentov, strategická analýza, analýza priorít a cieľov, tvorba akčných plánov, vydavateľské, publikačné, informačné a prezentačné aktivity,

e. tréningové, vzdelávacie a rozvojové aktivity, analýza tréningových potrieb, tvorba a realizácia inovatívnych, všeobecných a špecifických tréningových programov, facilitovanie workshopov, konferencií, pracovných stretnutí a organizačné zabezpečenie konferencií, seminárov, workshopov a obdobných aktivít.