PROVENTUS implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji“.

„Projekt Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji bol podporený sumou 4.500,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj občianskych hodnôt u rómskych žiakov v Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji je posilnenie zraniteľných skupín“.

Poslaním tohto projektu bolo vštepiť budúcim rómskym voličom/lídrom znalosť svojich ľudských a občianskych práv ako i rozvíjať praktické občianske kompetencie pre každodenný život.

Projekt reagoval na nízke spoločenské zapojenie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do celospoločenského diania na Slovensku a ich negatívny obraz v očiach majoritnej verejnosti. Je zameraný na podporu začleňovania vylúčených rómskych komunít a tiež na aktivity posilňujúce socioekonomické kapacity znevýhodnených skupín prostredníctvom komunitných aktivít.

V prípade, že máte o aktivity a výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@ozproventus.sk

Link na webstranky donora: www.eeagrants.org a www.eeango.sk
Link na webstránku správcu: www.osf.sk