PROVENTUS úspešne  implementoval v roku 2017 projekt HendiAktív week.endy 2017. Projekt vznikol ako prirodzené vyústenie aktivít nášho združenia v oblasti integrácie marginalizovaných skupín obyvateľstva. Hlavnou misiou projektu bolo pokryť celospoločenskú požiadavku na integráciu marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do života spoločnosti aktívnou a zmysluplnou formou. Projekt bol zameraný na podporu neformálno-vzdelávacích podujatí zameraných na rozvoj a sprístupňovanie kultúrnych práv ľudí so zdravotným postihnutím (v zmysle Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím). Projekt slúžil na podporu dostupnosti informácií o kultúrnych materiáloch v prístupných formátoch pre ľudí so zdravotným postihnutím – všetky typy postihnutia, ako aj dostupnosti informácií pre majoritu s cieľom odbúravať predsudky a stereotypy o živote a kultúre ľudí so zdravotným postihnutím. Projekt sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou zo strany cieľovej skupiny.

 

PROVENTUS úspešne  implementoval v roku 2017 projekt Inakosť v kultúre a literatúre. Zámerom projektu bolo dostať do povedomia odbornej a laickej verejnosti LGBT problematiku prostredníctvom kultúry a literatúry. Cieľom bolo pripraviť prehľad kultúrnych a literárnych diel v ktorých sa v minulosti aj v súčasnosti téma života LGBT jedincov spracováva a poukázať na osobitosti tejto témy v dielach niektorých velikánov. Výstupom projektu je zborník literárnych diel a originálnych príspevkov autorov, v ktorom sa téma LGBT téma rozoberá z rôznych uhlov pohľadu – literárny, umelecký, vedecký, psychologický, teologický a pod.. Výstup projektu je používaný vo výchovno-vyučovacom procese na školách a v resocializačnom zariadení.

LINK na zborník v elektronickej verzii: https://issuu.com/marekmenke/docs/inakost_v_kulture