Štúdie a poradenstvo

Naši odborníci a spolupracovníci poskytujú vysokokvalitné expertné služby v oblasti analýz, štúdii a projektového poradenstva. Sme vám k dispozícii pri realizácii a podpore vašich idei a plánov.

Financovanie projektov

Pre projekty našich obchodných partnerov vyhľadávame a navrhujeme možnosti financovania zo zdrojov fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce, samosprávnych grantov či iných zdrojov.

Naši experti disponujú dostatočným odborným potenciálom na posúdenie reálnej možnosti podpory akéhokoľvek rozvojového a investičného projektu. Pre našich partnerov pripravujeme rozpočet „šitý na mieru“ – tak organizácii ako aj donorovi.

V prípade potreby financovať váš projekt z verejných zdrojov sa neváhajte na nás obrátiť pre radu  odbornú pomoc.

Projektové riadenie, monitoring a publicita

Dôležitým komponentom úspešnej realizácie každého projektu je schopný, pripravený a kompetentný riadiaci tím. Naši skúsení konzultanti sú schopní plne podporiť realizáciu akéhokoľvek rozvojového alebo investičného projektu v procese projektového riadenia, finančného riadenia, riadenia monitoringu a publicity v zmysle platných predpisov a manuálov.

V prípade, že potrebujete doplniť kapacity svojho tímu o fundovaných odborníkov na projektové riadenie, neváhajte nás kontaktovať.

Rozvoj ľudských zdrojov

Poskytujeme komplexné služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Pre viac informácii nás prosím kontaktujte. Radi vám pomôžeme aj v tejto oblasti.

Katalóg vzdelávacích aktivít

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so zásadami spoločenského správania a diplomatického protokolu nielen pri formálnych príležitostiach ale aj v bežnom živote.
Dĺžka trvania: 1 deň (8 hodín)
Obsahová náplň:

• prezentácia inštitúcie na verejnosti
• význam prvého dojmu
• diplomatický protokol
• spoločenský protokol, spoločenská prednosť
• vizitky, dary, pozvánky, kvety, usadenie v aute
• usadenie v reštaurácii, chôdza po schodoch
• osobný imidž, úrovne obliekania
• etiketa biznis protokolu
• prijímanie návštev na pracovisku
• spoločenské udalosti- banket, pracovný obed, recepcia, čaša vína

Cieľová skupina: pracovníci štátnej a verejnej správy, pracovníci tretieho sektora, podnikatelia, manažéri, obchodníci, personalisti, asistenti a sekretárky, pracovníci prvého kontaktu.

Cena bez DPH: 230 EUR/osoba

Cieľom je naučiť účastníkov kurzu dobrým základom projektového riadenia či už vo fáze zostavovanie tímu, plánovania, realizácie, vyhodnotenia alebo priebežnej korekcie akéhokoľvek projektu.
Dĺžka trvania: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň:

• Teória a definície projektového manažmentu
• Projektový manažment vo firme
• Začatie projektu
• Metodika detailného plánovania projektu
• Chyby pri plánovaní
• Efektívne riadenie a zakončenie projektov (2dni)
• Budovanie projektových tímov
• Implementácia projektového riadenia do podniku – tvorba projektových
zámerov
• Projektový reporting a hodnotenie úspešnosti projektov

Cieľová skupina: projektoví manažéri, vedúci pracovníci, obchodníci, marketéri, personalisti

Cena bez DPH : 380 EUR/osoba

Cieľom tohto kurzu je zlepšiť využitie komunikačného potenciálu účastníkov.
Dĺžka trvania: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň:

• komunikácia a jej formy, podprahová komunikácia, verbalita versus neverbalita v komunikácii, emocionalita verzus racionalita v argumentácii, verbalizácia (vnútorného) prežívania, zásady efektívnej komunikácie, komunikácia v konfliktnej situácii, poskytovanie spätnej väzby, úloha manažéra pri riadení firemnej komunikácie, formy komunikácie manažéra s pracovníkmi

Cieľová skupina: podnikatelia, manažéri, obchodníci, personalisti, marketéri, výkonní pracovníci

Cena bez DPH: 280 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými znakmi a determinantami osobnosti, motiváciou rôznych typov osobnosti ako aj ukázať praktické využitie týchto poznatkov v každodennom živote.
Poznámka: tento kurz môže byť realizovaný so zameraním na potreby:

• manažmentu
• obchodníkov
• personalistov
• majstrov a teamlídrov
• lektorov vzdelávania dospelých
Dĺžka trvania: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň: osobnosť a jej atribúty, typológia osobnosti, vývoj a rozvoj osobnosti, determinanty osobnosti, postoje, hodnoty, inteligencia, emocionalita, naučená bezmocnosť, motivácia, potreby, pohnútky, incentívy, socializácia osobnosti a jej dopady na osobnosť, pracovné prostredie človeka, stres, stresory, budovanie psychického zdravia, duševná hygiena človeka, pozitívna psychológia a iné.
Cieľová skupina: personalisti, manažéri, obchodníci, podnikatelia, marketéri, výkonní pracovníci

Cena bez DPH: 360 EUR / osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s manažmentom a princípmi riadenia tak aby boli po jeho absolvovaní schopní formulovať ciele a zabezpečiť ich dosiahnutie. Kurz je navrhnutý stavebnicovým systémov – má 5 modulov, ktoré na seba voľne nadväzujú.
Dĺžka trvania modulu: 1 deň (8 hodín)
Dĺžka trvania celého kurzu: 5 dní (40 hodín)
Obsahová náplň – moduly:
• Riadenie tímu a komunikácie
• Riadenie (materiálnych) zdrojov
• Riadenie financií
• Riadenie projektov
• Riadenie času a seba

Cieľová skupina: personalisti, manažéri, obchodníci, personálne zálohy, výkonní pracovníci

Cena bez DPH: 850 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s marketingom, marketingovou stratégiou ako aj prvkami marketingového mixu tak aby absolventi kurzu vedeli samostatne formulovať marketingové ciele a používať efektívne marketingový mix aj pri obmedzených finančných zdrojoch na všetkých úrovniach riadenia firmy.
Dĺžka trvania: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň:

• Marketing orientovaný na klienta
• Prvky marketingového mixu
• Výskum a prieskum trhu
• Marketingová versus predajná stratégia
• Marketing v ére internetu

Cieľová skupina: podnikatelia, manažéri, predajcovia, obchodníci, marketéri, výkonní pracovníci

Cena bez DPH: 450 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s manažmentom a princípmi riadenia tak aby boli po jeho absolvovaní schopní formulovať ciele a zabezpečiť ich dosiahnutie v akejkoľvek oblasti podnikania – na úseku riadenia ľudských zdrojov. Kurz je robený stavebnicovým systémov – má 3 moduly, ktoré na seba voľne nadväzujú.
Dĺžka trvania modulu: 1 deň (8 hodín)
Dĺžka trvania celého kurzu: 3 dní
Obsahová náplň – moduly:

• Aplikovaná psychológia osobnosti, Manažérska ekonomika, Inovatívne projekty v oblasti HR

Cieľová skupina: personalisti, konzultanti, lektori vzdelávania dospelých, manažéri

Cena bez DPH: 890 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s manažmentom a princípmi riadenia tak aby boli po jeho absolvovaní schopní formulovať ciele a zabezpečiť ich dosiahnutie v akejkoľvek oblasti podnikania – na úseku riadenia obchodu, predaja, nákupu a marketingu. Kurz je robený stavebnicovým systémov – má 3 moduly, ktoré na seba voľne nadväzujú.

Dĺžka trvania modulu: 1 deň (8 hodín)
Dĺžka trvania celého kurzu: 3 dní (24 hodín)
Obsahová náplň – moduly:

• Aplikovaná psychológia osobnosti, Efektívne rokovacie techniky, Prezentačné zručnosti

Cieľová skupina: obchodníci, manažéri, predajcovia, nákupcovia, marketéri, výkonní pracovníci

Cena bez DPH: 990 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s manažmentom a princípmi riadenia tak aby boli po jeho absolvovaní schopní formulovať ciele a zabezpečiť ich dosiahnutie v akejkoľvek oblasti podnikania – na úseku riadenia výroby. >Kurz je robený stavebnicovým systémov – má 3 moduly, ktoré na seba voľne nadväzujú.
Dĺžka trvania modulu: 1 deň (8 hodín)
Dĺžka trvania celého kurzu: 3 dní (24 hodín)
Obsahová náplň – moduly:

• Manažérska ekonomika, Riadenie podnikových zdrojov a kvality, Racionalizácia a kontinuálne zlepšovanie

Cieľová skupina: vedúci výroby, majstri, teamlídri, manažéri, kvalitári, zmenoví vedúci

Cena bez DPH: 890 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s manažmentom a princípmi riadenia tak aby boli po jeho absolvovaní schopní formulovať ciele a zabezpečiť ich dosiahnutie v akejkoľvek oblasti podnikania – na úseku riadenia financií a účtovníctva. Kurz je robený stavebnicovým systémov – má 3 moduly, ktoré na seba voľne nadväzujú.
Dĺžka trvania modulu: 1 deň (8 hodín)
Dĺžka trvania celého kurzu: 3 dní (24 hodín)
Obsahová náplň – moduly:

• Manažérska ekonomika, Nové trendy v organizácii práce, Rozvoj sociálnokomunikačných kompetencií

Cieľová skupina: účtovníci, pracovníci útvarov financií & kontrolingu, manažéri, výkonní pracovníci

Cena bez DPH: 790 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s manažmentom a princípmi riadenia tak aby boli po jeho absolvovaní schopní formulovať ciele a zabezpečiť ich dosiahnutie v akejkoľvek oblasti podnikania – na úseku nákupu a riadenia logistiky.

Dĺžka trvania modulu: 1 deň (8 hodín)
Dĺžka trvania celého kurzu: 3 dní (24 hodín)
Obsahová náplň:

• Manažérska ekonomika, Právne minimum, Vyjednávacie techniky

Cieľová skupina: nákupcovia, disponenti, pracovníci logistiky, obchodníci, manažéri
Cena bez DPH: 890 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, zvýšiť profesionalitu a efektivitu práce.
Dĺžka trvania kurzu: 1 deň (8 hodín)
Obsahová náplň:

• Koncept time manažmentu
• Zlodeji času
• Nástroje analýzy hospodárenia s časom
• Aktívne plánovanie, dlhodobé a krátkodobé plánovanie
• Nástroje dlhodobého plánovania, nástroje krátkodobého plánovania
• Určovanie priorít pracovných úloh
• Riadenie seba v čase
• Ako povedat „nie“
• Potreba delegovania úloh
• Základy stresmanažmentu

Cieľová skupina: manažéri, vedúci pracovníci, riaditelia, konatelia, obchodníci konzultanti, reprezentanti, asistentky, pracovníci, ktorí majú problém s plnením úloh

Cena bez DPH: 290 EUR/ osoba asti riadenia

Cieľom kurzu je naučiť sa verejne vystupovať, prezentovať seba a svoje produkty/ služby, používať techniky na zaujatie poslucháčov, posilniť verbálny a neverbálny prejav, zdokonaliť sa v práci s prezentačnými médiami, zvládnuť stres počas prezentácie.
Dĺžka trvania kurzu: 1 deň ( 8 hodín)
Obsahová náplň:

• Prvky úspešnej prezentácie
• Definovanie rôznych typov prezentácií
• Príprava prezentácie a technické pomôcky.
• Ako vystupovať pred verejnosťou
• Techniky ako zaujať čo najviac poslucháčov, interakcia s poslucháčmi,
• Spôsoby úspešnej prezentácie – nácvik prejavu
• Nevhodné slová
• Reč tela
• Tréma a ako na ňu
• Asertívne zvládnutie nepríjemných otázok, resp. kritiky
• Najčastejšie chyby v prezentácii
• Tréning s kamerou a poskytnutie spätných väzieb.

Cieľová skupina: manažéri, predajcovia, obchodníci, všetci, ktorých súčasťou práce je aj prezentácia výsledkov a ponúk pred publikom
Cena bez DPH: 260 EUR/ osoba

Cieľom kurzu je zdokonaliť a rozvinúť schopnosti manažmentu firmy presadzovať a riadiť zmeny v organizácii, porozumieť dôvodom prečo vzniká odpor voči zmenám, oboznámiť sa s postupmi, ktoré ho minimalizujú a vytvárajú vysoké šance na úspešné zvládnutie zmien, spracovať komunikačný plán alebo maticu komunikácie pre konkrétnu zmenu v organizácii, zdokonaliť komunikačné zručnosti súvisiace so zmenou
Dĺžka trvania kurzu: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň:

1.deň
• Identifikácia firemnej kultúry a potrieb zmien
• Riadenie zmien vo firme
• Zmeny vo firme, ich pozitíva a riziká
• Rozpoznanie potreby zmeny – firemnej i osobnej

2. deň
• Riadenie implementácie zmien
• Plánovanie konkrétnych krokov pre dosiahnutie zmeny Definovanie cieľového (požadovaného) stavu
• Riešenie problémových a konfliktných situácií jednotlivcom i v tíme
• Stabilizácia (zmrazenie) nového – žiadaného stavu
• Úlohy manažérov a zamestnancov pri riadenej zmene, pozornosť ľudským zdrojom pri zmenách
• Vyhodnotenie priebehu procesu zmeny a poučenia z neho
• Príprava akčných plánov pre svoj ďalší osobný a firemný rozvoj

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, ktorí potrebujú získať zručnosti v oblasti riadenia spolupracovníkov v čase zmien
Cena bez DPH: 550 EUR/ osoba

Vzdelávacia aktivita je zameraná na vyškolenie účastníkov kurzu v oblasti marketingového spôsobu nazerania na vybraný odbor a na rozvoj všeobecných marketingových kompetencií tak aby účastníci vedeli aplikovať prvky marketingového mixu vo svojej každodennej práci.
Cieľom je posilnenie kompetencií v oblasti identifikácie príležitosti na rast a zvyšovanie miery expanzie vo zvolenej oblasti.
Dĺžka trvania kurzu: 1 deň (8 hodín)
Obsahová náplň:

• Definícia marketingu
• Miesto marketingu vo firme
• Marketingový prieskum
• Marketingové stratégie
• Marketingová komunikácia, reklama a P. R.
• Budovanie vzťahov so zákazníkom
• Plánovanie – tvorba marketingového plánu
• Marketing s obmedzeným rozpočtom, marketingovo riadená samospráva

Cieľová skupina: • marketingoví manažéri • obchodníci a predajcovia • tvorcovia firemných stratégií • marketingoví analytici • manažéri v reklame a médiách • manažéri prakticky všetkých úrovní od vedúcich prevádzok po top-manažment • podnikatelia a majitelia firiem • absolventi univerzít – ako nevyhnutné manažérske minimum z praxe
Cena bez DPH: 290 EUR/ osoba

Vzdelávacia aktivita je zameraná na vyškolenie účastníkov kurzu v oblasti základov efektívnej a asertívnej komunikácie, zvládania záťažových a stresových situácii a v neposlednej rade efektívnemu zvládnutiu konfliktnej situácie. Kurz bude orientovaný prakticky, s dôrazom na identifikáciu významu jednotlivých druhov komunikácie a princípov riešenia konfliktov pomocou osoby mediátora.
Dĺžka trvania kurzu: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň:

• Teória a prax komunikácie
• Komunikácia v stresových a konfliktných situáciach
• Základné aspekty konfliktu
• Cyklus konfliktu
• Štýly riešenia konfliktu
• Postupy pri riešení konfliktu
• Mediácia ako spôsob riešenia konfliktnej situácie

Cieľová skupina: Manažéri všetkých úrovní, ktorí sa chcú rozvíjať v rámci svojich osobných a sociálnych kompetencií a všetci, ktorí sa chcú naučiť riešiť konflikty k naplneniu potrieb a záujmov oboch strán.

Cena bez DPH: 410 EUR/ osoba

Cieľom tohto kurzu je zdokonaliť sa vo vyjednávaní s dodávateľmi o podmienkach dodávky a o jej cene, zdokonaliť sa v komunikačných a taktických zručnostiach, ktoré sú potrebné v jednotlivých fázach vyjednávania a zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie.
Dĺžka trvania kurzu: 1 deň (8 hodín)
Obsahová náplň:

• Vyjednávanie, kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, príprava na vyjednávanie, špecifiká vyjednávania nákupcov, analýza reálnych potrieb interných zákazníkov
• Priebeh vyjednávania: fázy vyjednávania, presvedčovanie a argumentácia, zvládanie nátlaku a manipulácie pri vyjednávaní
• Výsledky výhra – výhra a budovanie dlhodobého vzťahu s dodávateľom.
• Typológia osobnosti a jej uplatnenie pri vyjednávaní.
• Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov.

Cieľová skupina:
Cena bez DPH: 290 EUR/ osoba

Cieľom kurzu je rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s interným aj externým klientom, viesť profesionálny rozhovor podľa zásad obchodného protokolu s ohľadom na typológiu partnera a naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných situácií a vyjednávaní v prospech firmy.
Dĺžka trvania kurzu: 2 dni (16 hodín)
Obsahová náplň:

• Komunikácia a správanie v osobnom i telefonickom styku s interným aj externým klientom, základy obchodného protokolu
• Zákonitosti komunikácie, komunikačný model
• Osobnosť , odhad klienta, typológia a výber efektívneho správania
• Korektne asertívne správanie, presviedčanie, vedenie rozhovoru, aktívne počúvanie a kladenie otázok podľa fáz obchodného rokovania
• Typy problémových klientov a situácií, námietok a nátlakových taktík, vyjednávacie zručnosti
• Obchodné stratégie a taktiky, príprava a vyhodnotenie rokovania
• Modelovanie situácií a videotréning s analýzou a spätnou väzbou
• Práca s vlastným napätím, sebaovládaním, možnosti psychohygieny

Cieľová skupina: obchodníci, predajcovia, obchodní zástupcov, vedúci obchodných oddelení

Cena bez DPH: 610 EUR/ osoba

procesný manažment, tréning trénerov, jazykové a počítačové vzdelávanie a podobne.