Výzva na predloženie cenovej ponuky

V Ý Z V A na predkladanie ponúk  (zákazka s nízkou hodnotou)  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov zákazky: „Dodávka technického a školiaceho vybavenia“.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1.331,48 EUR

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technického a školiaceho vybavenia v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava technického a školiaceho vybavenia na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy a v súlade s Prílohou č. 3 tejto výzvy).

STIAHNÚŤ

Materiál 1

Racionálny model riadenia školy – skúsenosti najlepšej praxe

STIAHNÚŤ

Materiál 2

Rozvoj volebnej gramotnosti žiakov z MRK

STIAHNÚŤ